મુખ્ય અધિકારીશ્રીઓની યાદી

     અમરેલી નગરપાલિકા - કર્મચારીઓની યાદી

ક્રમ ફોટો કર્મચારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક
  શ્રી એચ.પી.ખોરાસીયા એન્‍જીનીયર

૯૬૬રપ ૩૬૮૦૧

  શ્રી વિજયભાઈ ગૌસ્‍વામી ઓવરશીયર બાંધકામ

૯૪ર૬૦ ર૮૦૦૦

  શ્રી અશ્‍વિનભાઈ ત્રિવેદી ઈ.ચા.વોટર વર્કસ ઓવરશીયર

૯૬૬રપ ૩૬૮૪૯

શ્રી એચ.જે.દેસાઈ હેડ કલાર્ક / કેમીષ્‍ટ / સેનેટરી ઈન્‍સ્‍પેકટર

૯૬૬રપ ૩૬૮૦પ

  શ્રી મનોજભાઈ કાબરીયા શોપ / વ્‍યવસાય વેરા

૯૪ર૮૭ ૯૭૭૮૮

શ્રી પંકજભાઈ જોષી એકાઉન્‍ટન્‍ટ

૯૪ર૭૭ ૪૭૦૧૮

  શ્રી નિતિન સી. કારીયા ઈન્‍ટરનલ ઓડીટર

૯૭૨૭૨ ૮૦૨૧૧

શ્રી ભંડેરી આર.જી. આઈ.ટી. / કોમ્‍પ્‍યુટર વિભાગ

૯૪ર૮૬ ૧પર૬૭

  શ્રી વિનુભાઈ કાબરીયા સ્‍ટોર કીપર

૯૬૬રપ ૩૬૮ર૭

૧૦   શ્રી ભરતભાઈ મહેતા કેશીયર

૯૪ર૬ર ૩૪૩૩૭

૧૧   શ્રી પી.પી.શીયાણી ગેરેજ સુપરવાઈઝર

૯૮રપપ ૭પ૭૯૭

૧૨   શ્રી ભરતભાઈ શુકલ સ્‍ટ્રીટ લાઈટ સુપરવાઈઝર

૯૬૬રપ ૩૬૮ર૪

૧૩   શ્રી કીશોરભાઈ રામાણી બગીચા સુપરવાઈઝર

૯૯રપ૪ ૧૪૧૬૦

૧૪   શ્રી અતુલભાઈ મસે ટેક્ષ સુપ્રિટેન્‍ડેન્‍ટ

૯૪ર૬૪ ૮૪૪૩૩

૧૫   શ્રી આર.બી.વાઘેલા જનસેવા અધિકારી

૯૮રપ૦ ૮૮પ૩૩

૧૬   શ્રી પ્રવીણ સી. કાનાબાર જન્મ મરણ રાજીસ્ટાર

૯૨૭૪૩૧૧૦૪૫

૧૭   શ્રી રાજુભાઈ પવાર પી.એફ.કલાર્ક

૯૪ર૮૪ ૬૮૦૪૩