નગર આયોજન સમિતિ

-: નગર આયોજન સમિતિ :-
ક્રમ સભ્યનું નામ હોદ્દો
1. શ્રી શકીલભાઈ રફીકભાઈ સૈયદ અધ્યક્ષ શ્રી
2. શ્રી હિરેનભાઈ ભીખાભાઇ સોજીત્રા સભ્યશ્રી
3. શ્રી પતાંજલભાઈ મધુભાઈ કાબરીયા સભ્યશ્રી
4. શ્રીમતી માધવીબેન રાજનભાઈ જાની સભ્યશ્રી
5. શ્રી મૌલિકભાઈ જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય સભ્યશ્રી
6. શ્રીમતી કોમલબેન સંજયભાઇ રામાણી સભ્યશ્રી
7. શ્રી નગર નિયોજક અગર તેના પ્રતિનિધિશ્રી સરકારી પ્રતિનિધિશ્રી
8. શ્રી નાયબ કલેક્ટર સાહેબ સરકારી પ્રતિનિધિશ્રી
9. શ્રી મુખ્ય અધિકારી સભ્ય સચિવશ્રી