નગરપાલિકાના ફોન નંબર

 

 

ક્રમ અધિકારીશ્રીઓ સંપર્ક મોબાઈલનંબર ફેક્સ
પ્રમુખશ્રી નિવાસ સ્થાન (02792)224838

 

 
ઉપપ્રમુખશ્રી નિવાસ સ્થાન (02792)227861

 

 
ફાયર (101)223592

 

 
નગરપાલિકા સેવા કેન્દ્ર (02792)220916

 

 
તારવાડી વોટરવર્કસ (02792)22144

 

 
બાંધકામ શાખા (02792)231620

 

 
આરોગ્‍ય શાખા (02792)229222

 

 
એકાઉન્ટ શાખા/વહીવટી શાખા (02792)220917

 

(02792)220917
વેરા શાખા (02792)223582

 

 
૧૦ અંબિકાનગર વોટરવર્કસ