મહેકમ

CADRE

SANCTION

FILL UP

PERCENTAGE

ADMINISTRATION

187

117

62.56

TECHNICAL

34

18

52.94

FINANCIAL

3

0

0

TOTAL

224

135

60.26