કારોબારી

-: કારોબારી સમિતિ :-
ક્રમ સભ્યનું નામ હોદ્દો
1. શ્રી સંદીપભાઈ બાવચંદભાઈ ધાનાણી અધ્યક્ષ શ્રી
2. શ્રી નાનાભાઇ ઇસ્માઇલભાઈ બીલખીયા સભ્યશ્રી
3. શ્રીમતી વર્ષાબેન દિનેશભાઇ સાવલીયા સભ્યશ્રી
4. શ્રીમતી હંશાબેન અનંતરાય જોશી સભ્યશ્રી
5. શ્રી ફરીદભાઈ અબ્દુલગફારભાઈ રઈશ સભ્યશ્રી
6. શ્રીમતી ચન્દ્રીકાબેન ભાદાભાઈ સોળીયા સભ્યશ્રી
7. શ્રી ઈકબાલભાઈ આદમભાઇ બીલખીયા સભ્યશ્રી
8. શ્રીમતી જયશ્રીબેન વાલજીભાઇ ડાબસરા સભ્યશ્રી
9. શ્રી રમેશભાઈ શાંતીલાલ ધાનાણી સભ્યશ્રી