બિનઅનામત મહિલા ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર

 

 

અમરેલી નગરપાલિકા - અમરેલી

Sr.No Post Nmae Advertisement No Advertisement Date Last Date Download
1 અગ્નિશમન સેવાઓની ભરતીની જાહેરાત ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨  04/01/2022  02/02/2022 

Download

જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨

અરજી ફોર્મ