અગ્નિશમન સેવાઓ

 

 

અમરેલી નગરપાલિકા - અમરેલી

Sr.No Post Nmae Advertisement No Advertisement Date Last Date Download
1 અગ્નિશમન સેવાઓની ભરતીની જાહેરાત ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨  21/07/2021  19/08/2021 

Download

2 અગ્નિશમન સેવાઓની ભરતીની જાહેરાત ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨  21/07/2021  19/08/2021 

Download

જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨ તા.21/07/2021 માટેના અરજી ફોર્મ

અરજી ફોર્મ 1

અરજી ફોર્મ 2 (ક્લાર્ક અને એકાઉન્ટન્ટ)