ફાયર

 

 

અમરેલી નગરપાલિકા - અમરેલી

Sr.No Post Nmae Advertisement No Advertisement Date Exam Date Download Exam Date Download Seat Number Download Call Leater Download
1 વિભાગી ફાયર અધિકારી અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ 11/12/2020 08/02/2021

Download

 
2 સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ 11/12/2020 08/02/2021

Download

09/10/2021

Download

Seat Number

Call Leater

3 ફાયર વાઇરલેસ ઓફિસર અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ 11/12/2020 08/02/2021

Download

 
4 લીડીંગ ફાયરમેન અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ 11/12/2020 09/02/2021

Download

 
5 ડ્રાઈવર કમ પંપ ઓપરેટર અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ 11/12/2020 09/02/2021

Download

09/10/2021

Download

Seat Number

Call Leater

6 ફાયરમેન કમ ડ્રાઈવર અગન-૨૦૧૮-૭૦-વ 11/12/2020 09/02/2021

Download

09/10/2021

Download

Seat Number

Call Leater

7 સ્ટેશન ફાયર ઓફીસર જાહેરાત એસ્ટા/૯૮/૨૦-૨૧  29/06/2021  08/07/2021

Download

 

ફાયર વિભાગની લેખિત પરીક્ષાનું પરિણામ

ફાઈનલ લીસ્ટ

જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨ તા.21/07/2021 માટેના અરજી ફોર્મ

નોંધ: શારીરિક ક્ષમતા કસોટી બાબત - 1

નોંધ: શારીરિક ક્ષમતા કસોટી બાબત - 2

નોંધ: ભરતીના નિયમો

નોંધ: કોવિડ 19 એન્ટિજેન પરીક્ષણ